27 June 2016 admin

Certyfikowane Szkolenie Lean Six Sigma Green Belt


certyfikat_lean_partner_green_belt


leanpartnerlogosmall

Prestiżowy program certyfikacyjny

Wyróżniki

 • Indywidualny coaching.
 • Ekspercka kadra prowadząca.
 • Rygorystyczne podejście i wysoki poziom.
 • Wizyty referencyjno – szkoleniowe u partnerów.
 • Szerokie przygotowanie – Lean Manufacturing oraz Lean Office.
 • Dostępny po angielsku i polsku.
 • Przygotowanie do roli kierownika projektu Lean Six Sigma.
 • Konsultacje online webinar.
Wstęp

GREEN BELT JEST SAMODZIELNYM KIEROWNIKIEM PROJEKTÓW LEAN SIX SIGMA.

lean_partner_jaroslaw_bereznicki
Jarosław Bereźnicki – Partner

Certyfikacja Lean Six Sigma Green Belt dostarcza wiedzy, umiejętności i prestiżu, który pozwala swobodnie poruszać się pracownikom w ramach średniego i wyższego szczeblu kierownictwa.

Samodzielny kierownik projektów Lean Six Sigma – Green Belt to wartość każdej organizacji stawiającej na innowacje i samodoskonalenie. Oprócz roli lidera projektów o określonej wartości finansowej, Green Belt pełni kluczową funkcję wsparcia rozwoju talentów. To on identyfikuje i wspiera rozwój kadr, niejednokrotnie dając przykład swoją postawą i efektami swojej pracy.

Program przygotowujący do certyfikacji został przygotowany tak, by osoba czuła się pewnie w swojej roli i mogła samodzielnie doskonalić swoje zawodowe umiejętności. Certyfikacja Green Belt upoważnia do wzięcia udziału w programie Lean Six Sigma Black Belt.

Zajęcia prowadzone są maksymalnie w 10-osobowych grupach w formie interaktywnych warsztatów, którym towarzyszą gry i symulacje. Część zajęć odbywa się na terenie partnerskich przedsiębiorstw.


Cel Programu oraz Korzyści
chart_lean_six_sigma_black_beltDla organizacji

 • Poszerzenie kompetencji kadry menedżerskiej o umiejętności wdrażania i utrzymywania Kultury i narzędzi Lean Six Sigma w przedsiębiorstwie.
 • Wyższa jakość zarządzania.
 • Posiadanie kadry zdolnej do systematycznego i metodycznego rozwiązywania problemów.
 • Rozwój kompetencji organizacji: zarządzanie projektami, narzędzia optymalizacji procesów biznesowych, identyfikację talentów w organizacji, nastawienie na wartość dodaną, utrzymanie, wzrost świadomości i działań pro-jakościowych, zarządzanie wiedzą w organizacji.
Dla uczestnika

 • Rozwinięcie zdolności zarządczych i przywódczych.
 • Nabycie doświadczeń z zakresu doboru i efektywnego używania narzędzi Lean Six Sigma.
 • Poszerzenie wiadomości nt. doboru, priorytetyzacji i przeprowadzania projektów optymalizacyjnych.
 • Umiejętność określania i realizowania strategii Lean six Sigma na poziomie Organizacji.
 • Budowanie organizacji samouczącej się.

Cały program certyfikacji podzielony jest na moduły, które stanowią kompletny warsztat obejmujący wszystkie niezbędne umiejętności, jakimi powinien legitymować się kierownik projektów usprawniających LEAN SIX SIGMA GREEN BELT odpowiedzialny za rozwój talentów, efektywne usprawnianie procesów i realne korzyści oszczędnościowe.

Program warsztatów kładzie nacisk na rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie:

Umiejętności miękkich

 • Pokonywanie oporu przed zmianą.
 • Angażowanie w proces zmian.
 • Dobór odpowiednich członków zespołów projektowych.
 • Budowanie i przewodzenie zespołom projektowym.
 • Identyfikacja i rozwijanie talentów w organizacji.
Umiejętności twardych

 • Prowadzenie projektów usprawniających zgodnie z metodyką DMAIC.
 • Rozliczanie efektów realizacji projektów usprawniających.
 • Określanie i przygotowywanie P&L (Profit and Loss) – scenariuszy zasadności przeprowadzenia projektów usprawniających.

Realizując kompleksowo program będziesz przygotowany/a do wspierania Kultury Ciągłego Doskonalenia i wdrażania zmian w organizacji. Nabierzesz pewności w działaniu, doświadczenia. Będziesz mógł/a w przyszłości wziąć udział w programie certyfikacji LEAN SIX SIGMA BLACK BELT.

Główny nacisk kierujemy na praktykę i samodzielność studentów.

mariusz_szymocha
Mariusz Szymocha – Partner

Warunki uzyskania certyfikatu Lean Six Sigma Green Belt

 • Uczestnictwo w minimum 90% zajęć.
 • Pozytywne zaliczenie testu egzaminacyjnego.
 • Obrona wdrożonego w organizacji projektu.
 • Wykazanie samodzielności projektowej.
 • Doskonała znajomość filozofii i narzędzi Lean Management/Six Sigma.

Warunki uczestnictwa w programie certyfikacyjnym

 • Posiadanie certyfikatu Yellow Belt lub zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę na poziomie Yellow Belt.
 • Dobra znajomość oprogramowania Excel i Power Point.
 • Zdolności analityczne i chęć do nauki.
Moduł Mobilize.
Przygotowanie do realizacji projektu

 • Opór przed zmianą.
 • Motywowanie do wdrażania zmian i przełamywania rutyny.
 • Dobór Zespołu.
 • Komunikacja projektu.
 • Budowanie relacji w przedsiębiorstwie.
 • Case studies i ćwiczenia.
Moduł Define.
Kształtowanie zakresu realizowanych działań i organizacji projektu

 • Przygotowanie dokumentacji P&L, A3.
 • Definiowanie zakresu projektu.
 • Określenie planu działań i potrzebnych zasobów.
 • Szacowanie ryzyk projektowych.
 • Komunikacja projektu z wykorzystaniem macierzy RACI.
 • Case studies i ćwiczenia.
Moduł Measure.
Organizacja pozyskiwania i zbierania wiarygodnych danych i faktów procesowych

 • Budowanie map procesowych VSM.
 • Planowanie i organizacja zbierania danych do późniejszych analiz.
Moduł Analyze.

 • Dobór odpowiednich narzędzi analizy.
 • Przeprowadzanie analiz.
 • Wnioskowanie.
 • Stawianie hipotez.
 • Weryfikacja hipotez.
 • Case studies i ćwiczenia.
Moduł Control.
Kontrola ostatecznych wyników projektu.

 • Weryfikacja P&L, A3.
 • Komunikacja wyników prac projektowych w organizacji.
 • Weryfikacja planowania i wykonania działań projektowych.
 • Ocena metodyki.
 • Case studies i ćwiczenia.
Moduł Improve.
Zarządzanie usprawnieniami, wiedzą, doświadczeniami i przepływem informacji
w organizacji.

 • Organizacja działań usprawniających na podstawie wniosków z fazy Analyze.
 • Przeprowadzanie warsztatów usprawniających.
 • Case studies i ćwiczenia.

Każdy moduł tematyczny kończy się podsumowaniami i wymianą doświadczeń, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Metody, diagnostyki oraz stosowanie w praktyce narzędzi do optymalizacji i modelowania procesów w firmach produkcyjnych i usługowych w tym (spis alfabetyczny):

 • 5S
 • 5WHY
 • DPO, DPMO
 • FMEA
 • Jidoka
 • Kaizen (w tym budowanie systemu sugestii)
 • Metodyka DMAIC i PDCA
 • Pareto
 • PPM
 • Problem Solving, A3, 8D
 • Pull, Kanban
 • SMED i TPM (w środowisku produkcyjnym i administracyjnym)
 • SWCS, SWC
 • VA/NVA/NNVA (Identyfikacja wartości i marnotrawstw w procesach)
 • VM (Visual Management)
 • VoC (Voice of the Customer)
 • VoP (Voice of the Process)
 • VSM (Mapowanie procesów, Value Stream Mapping)
 • Wyznaczenie poziomu sigma dla procesu
 • Zarządzanie zapasami materiałowymi w celu optymalizacji poziomu zaangażowanego majątku
 • i inne
,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI