poig82baner
Nazwa projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B do analizy danych BigData

Cel projektu: „Wdrożenie internetowego systemu B2B do analizy danych BigData” jest integracja wszystkich procesów umożliwiających gromadzenie, zarządzanie i wykorzystywanie danych typu Big Data na jednej platformie dostępnej on-line dla partnerów Wnioskodawcy.

Projekt zakłada zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie u Wnioskodawcy systemu B2B w architekturze platformy dostępnej on-line, która będzie umożliwiała realizację wszystkich procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług w zakresie analizy danych typu Big Data.

Wartość projektu: 886 020,00 PLN
Wartość dofinansowania: 574 224,00 PLN
Udział Unii Europejskiej (EFRR): 488 090,40 PLN
Okres realizacji: 01.01.2014-30.11.2014

Umowa nr UDA-POIG.08.02.00-24-141/13-00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014, Katowice, dnia 24.03.2014 r.


Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, LEAN PARTNER MARIUSZ SZYMOCHA jako realizator projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B do analizy danych BigData” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Specyfikacja zamówienia

Wzór oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 08.04.2014 r. do godz. 12:00 na adres:

LEAN PARTNER MARIUSZ SZYMOCHA
ul. Ignacego Daszyńskiego 17/7
40-823 Katowice

 1. Oferty należy dostarczyć pocztą/droga kurierską/osobiście w formie papierowej na wzorze dołączonym do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty w zamkniętej przesyłce z dopiskiem „Odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/8.2/2014”
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08.04.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego (LEAN PARTNER MARIUSZ SZYMOCHA, ul. Ignacego Daszyńskiego 17/7, 40-823 Katowice), na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.leanpartner.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczono na stronie Zamawiającego www.leanpartner.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 9. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 11. Termin ważności oferty – do 08.05.2014 r.
 12. W celu realizacji zamówienia z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.

Katowice, dnia 08.04.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Państwo, dziękujemy za złożenie ofert w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty nr 1/8.2/2014 na usługi doradcze i informatyczne dot. tworzenia aplikacji internetowej dla LEAN PARTNER MARIUSZ SZYMOCHA na potrzeby projektu „Wdrożenie internetowego systemu B2B do analizy danych typu BigData” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 2/8.2/2014, Katowice, dnia 30.10.2014 r.

Szanowni Państwo,

LEAN PARTNER MARIUSZ SZYMOCHA jako realizator projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B do analizy danych BigData” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej usług doradczych i informatycznych w zakresie testów systemu informatycznego B2B w ramach ww. projektu.

Wzór oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Specyfikacja zamówienia

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 14.11.2014 r. do godz. 12:00 na adres:

LEAN PARTNER MARIUSZ SZYMOCHA
ul. Ignacego Daszyńskiego 17/7
40-823 Katowice

 1. Oferty należy dostarczyć pocztą/droga kurierską/osobiście w formie papierowej na wzorze dołączonym do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty w zamkniętej przesyłce z dopiskiem „Odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/8.2/2014”
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.11.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego (LEAN PARTNER MARIUSZ SZYMOCHA, ul. Ignacego Daszyńskiego 17/7, 40-823 Katowice), na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.leanpartner.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczono na stronie Zamawiającego www.leanpartner.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 9. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 11. Termin ważności oferty – do 31.12.2014 r.
 12. W celu realizacji zamówienia z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.

Katowice, dnia 14.11.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Państwo, dziękujemy za złożenie ofert w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty nr 2/8.2/2014 na usługi usług doradczych i informatycznych w zakresie testów systemu informatycznego B2B dla LEAN PARTNER MARIUSZ SZYMOCHA na potrzeby projektu „Wdrożenie internetowego systemu B2B do analizy danych typu BigData” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 3/8.2/2015, Katowice, dnia 13.04.2015 r.

Szanowni Państwo,

LEAN PARTNER MARIUSZ SZYMOCHA jako realizator projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B do analizy danych BigData” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej usług marketingowych w ramach ww. projektu.

Szczegóły w załącznikach.

Oświadczenie

Wzór oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Prosimy o dostarczenie oferty wraz załącznikami w formie elektronicznej na adres: mszymocha@gmail.com do dnia 16.04.2015 r. do godz. 12:00.


Katowice, dnia 16.04.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Państwo, dziękujemy za złożenie ofert w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty nr 3/8.2/2015 na realizację usług marketingowych dla LEAN PARTNER MARIUSZ SZYMOCHA na potrzeby projektu „Wdrożenie internetowego systemu B2B do analizy danych typu BigData” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI