27 June 2016 admin

Certyfikowane Szkolenie Lean Six Sigma Black Belt


certyfikat lean partner lean six sigma black belt


leanpartnerlogosmall

Prestiżowy program certyfikacyjny Lean Six Sigma Black Belt

Wyróżniki

 • Indywidualny coaching i wsparcie w realizacji projektu certyfikującego.
 • Ekspercka kadra prowadząca.
 • Rygorystyczne podejście i wysoki poziom.
 • Wizyty referencyjno – szkoleniowe u partnerów.
 • Szerokie przygotowanie – Lean Manufacturing oraz Lean Office.
 • Przygotowanie do roli PMO (Projct Management Office – Kierownik Programu, portfela projektów) Lean Six Sigma.
 • Konsultacje online webinar.
 • Dostępny po angielsku i polsku.
Wstęp

Black Belt jest naszym najbardziej wymagającym programem szkoleniowym.

lean_partner_jaroslaw_bereznicki
Jarosław Bereźnicki – Partner

Certyfikacja Lean Six Sigma Black Belt dostarcza wiedzy, umiejętności i prestiżu, który pozwala swobodnie poruszać się pracownikom w ramach średniego i wyższego szczeblu kierownictwa.

Adept Black Belt jest człowiekiem od zadań specjalnych, rozumiejącym funkcjonowanie organizacji zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Wyposażony w zestaw narzędzi z zakresu zarządzania ludźmi, inżynierii procesowej, motywowania i budowy zespołów, czy zarządzania projektami jest samodzielnym i skutecznym liderem zmian i optymalizacji działania przedsiębiorstw.

W ramach programu każdy kandydat na tytuł Black Belt musi skutecznie przeprowadzić, pod nadzorem ekspertów z Lean Partner, projekt optymalizacyjny we własnej organizacji, z którego zysk dla organizacji wyniesie co najmniej 100 000 zł.

Zajęcia prowadzone są maksymalnie w 12-osobowych grupach w formie interaktywnych warsztatów, którym towarzyszą gry i symulacje. Część zajęć odbywa się na terenie partnerskich przedsiębiorstw.


Cel Programu oraz Korzyści
chart_lean_six_sigma_black_beltDla organizacji

 • Poszerzenie kompetencji kadry menedżerskiej o umiejętności wdrażania i utrzymywania Kultury i narzędzi Lean Six Sigma w przedsiębiorstwie.
 • Wyższa jakość zarządzania.
 • Posiadanie kadry zdolnej do systematycznego i metodycznego rozwiązywania problemów.
 • Rozwój i doskonalenie kompetencji organizacji o: tworzenie strategii działu zarządzania projektami Lean Six Sigma (PMO), zarządzanie projektami, narzędzia optymalizacji procesów biznesowych, dobór liderów i członków zespołów projektowych, zarządzanie wiedzą w organizacji.
Dla uczestnika

 • Rozwinięcie zdolności zarządczych i przywódczych.
 • Poszerzenie doświadczeń związanych z rozwojem talentów i kadr w Organizacji.
 • Poszerzenie doświadczeń z zakresu wdrażania Kultury Ciągłego Doskonalenia.
 • Nabycie doświadczeń z zakresu doboru i efektywnego używania narzędzi Lean Six Sigma.
 • Zdolność przeprowadzania globalnych projektów optymalizacyjnych.
 • Umiejętność określania i realizowania strategii lean na poziomie korporacji.
 • Budowanie organizacji samouczącej się.
 • Wiedza dotycząca rozwiązywania wieloaspektowych problemów w różnych sektorach.

Cały program certyfikacji podzielony jest na moduły, które stanowią kompletny warsztat obejmujący wszystkie niezbędne umiejętności, jakimi powinien legitymować się kierownik PMO projektów usprawniających LEAN SIX SIGMA BLACK BELT odpowiedzialny za rozwój, utrzymanie i szerzenie Kultury Ciągłego doskonalenia, efektywne usprawnianie procesów i realne korzyści oszczędnościowe.

Program warsztatów kładzie nacisk na rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie:

Umiejętności miękkich

 • Pokonywanie oporu przed zmianą.
 • Angażowanie w proces zmian.
 • Budowanie i kształtowanie relacji w przedsiębiorstwie na poziomie zarządczym.
 • Dobór odpowiednich członków zespołów projektowych.
 • Budowanie i przewodzenie zespołom projektowym.
 • Prowadzenie i rozwijanie talentów w organizacji.
Umiejętności twardych

 • Budżetowanie i budowanie portfela projektów usprawniających mających wpływ na realizację strategii przedsiębiorstwa.
 • Prowadzenie projektów usprawniających zgodnie z metodyką DMAIC z elementami Agile/Scrum.
 • Rozliczanie efektów realizacji projektów usprawniających.
 • Określanie i przygotowywanie P&L (Profit and Loss) – scenariuszy zasadności przeprowadzenia projektów usprawniających.

Realizując kompleksowo program będziesz przygotowany/a do budowania Kultury Ciągłego Doskonalenia i wdrażania zmian w organizacji.

Główny nacisk kierujemy na praktykę i samodzielność studentów.

mariusz_szymocha
Mariusz Szymocha – Partner

Warunki uzyskania certyfikatu Lean Six Sigma Black Belt

 • Uczestnictwo w minimum 90% zajęć.
 • Pozytywne zaliczenie testu egzaminacyjnego.
 • Obrona wdrożonego w organizacji projektu.
 • Wykazanie samodzielności projektowej.
 • Doskonała znajomość filozofii i narzędzi Lean Management/Six Sigma.

Warunki uczestnictwa w programie certyfikacyjnym

 • Posiadanie certyfikatu Green Belt lub zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę na poziomie Green Belt.
 • Dobra znajomość oprogramowania Excel i Power Point.
 • Zdolności analityczne i chęć do nauki.
Moduł Mobilize.
Przygotowanie do realizacji projektu

 • Definiowanie źródeł oporu przed zmianą.
 • Motywowanie do wdrażania zmian i przełamywania rutyny.
 • Dobór Zespołu.
 • Komunikacja projektu.
 • Budowanie relacji w przedsiębiorstwie na poziomie kierowniczym.
 • Case studies i ćwiczenia.
Moduł Define.
Kształtowanie zakresu realizowanych działań i organizacji projektu

 • Przygotowanie dokumentacji P&L, A3.
 • Definiowanie zakresu projektu.
 • Określenie planu działań i potrzebnych zasobów.
 • Szacowanie ryzyk projektowych.
 • Komunikacja projektu z wykorzystaniem macierzy RACI.
 • Organizacja PMO (Project Management Office, Obeya room).
 • Case studies i ćwiczenia.
Moduł Measure.
Organizacja pozyskiwania i zbierania wiarygodnych danych i faktów procesowych

 • Budowanie map procesowych VSM.
 • Planowanie i organizacja zbierania danych do późniejszych analiz.
Moduł Analyze.

 • Dobór odpowiednich narzędzi analizy.
 • Przeprowadzanie analiz.
 • Wnioskowanie.
 • Stawianie hipotez.
 • Weryfikacja hipotez.
 • Case studies i ćwiczenia.
Moduł Control.
Kontrola ostatecznych wyników projektu.

 • Weryfikacja P&L, A3.
 • Komunikacja wyników prac projektowych w organizacji.
 • Weryfikacja planowania i wykonania działań projektowych.
 • Ocena metodyki.
 • Stworzenie rejestru dobrych praktyk projektowych (Lessons Learned Log).
 • Case studies i ćwiczenia.
Moduł Improve.
Zarządzanie usprawnieniami, wiedzą, doświadczeniami i przepływem informacji
w organizacji.

 • Organizacja działań usprawniających na podstawie wniosków z fazy Analyze.
 • Przeprowadzanie warsztatów usprawniających.
 • Case studies i ćwiczenia.
Moduł Control.
Kontrola ostatecznych wyników projektu.

 • Weryfikacja P&L, A3.
 • Budowanie systemów motywacyjnych Organizacji samodoskonalącej się.
 • Budowanie systemów sugestii.
 • Organizowanie Zespołów Kół Jakości.
 • Tworzenie portfelów projektów usprawniających zgodnych ze strategią Organizacji.

Każdy moduł tematyczny kończy się podsumowaniami i wymianą doświadczeń, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Metody, diagnostyka produktywności oraz stosowanie w praktyce narzędzi do optymalizacji i modelowania procesów w firmach produkcyjnych i usługowych w tym (spis alfabetyczny):

 • 5S
 • 5WHY
 • ANOVA
 • DPO, DPMO
 • FMEA
 • Jidoka
 • Kaizen (w tym budowanie systemu sugestii)
 • Metodyka DMAIC i PDCA
 • Pareto
 • PPM
 • Problem Solving, A3, 8D
 • Pull, Kanban
 • SMED i TPM (w środowisku produkcyjnym i administracyjnym)
 • SPC (Statystyczna kontrola procesu)
 • SWCS, SWC
 • VA/NVA/NNVA (Identyfikacja wartości i marnotrawstw w procesach)
 • VM (Visual Management)
 • VoC (Voice of the Customer)
 • VoP (Voice of the Process)
 • VSM (Mapowanie procesów, Value Stream Mapping)
 • Wyznaczenie poziomu sigma dla procesu
 • Zarządzanie zapasami materiałowymi w celu optymalizacji poziomu zaangażowanego majątku
 • i inne
,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI